Höst Boule

Gänget spelar.

Alltid noga vem som ligger närmast lillen

Busshållplatsen i Nitta

 

Väg 1818 Nitta samhälle Ulricehamns kommun.

På Nitta Samhällsförenings årsmöte framfördes klagomål ang. den höga hastigheten, på raksträckan som är vid busshållplatsen.

För att dämpa hastigheten föreslogs och önskades att hållplatserna i båda riktningarna ska byggas mitt emot varandra, med bara en körbana emellan.

Detta för att inga fordon ska kunna passera när bussen stannat för av och påstigning. Det är visserligen inte så tät kollektivtrafik, men däremot är det många skolbarn som ska med en del turer.

Vi önskar denna åtgärd främst för att göra barnens resor till skolan säkrare, men också borde det sänka hastigheten på vägen i övrigt. 

Nitta Samhällsförening
K-G Fridén sekr. 
info@nittasamhalle
nittasamhalle.se

Svar från Trafikverket

 Kundbehov gällande väg 1818 i Nitta, Ulricehamns kommun

Hej K-G!

Jag har tagit emot er skrivelse gällande väg 1818 i Nitta, Ulricehamns kommun. Tack för att ni hörde av er till oss på Trafikverket, det är viktigt för oss att veta hur trafiken upplevs på det statliga vägnätet.

Det är tyvärr inte prioriterat att bygga en timglashållplats på denna plats. Trafikverket finansieras via statliga medel och den tilldelning som ges motsvarar på intet sätt behoven av åtgärder. Konkurrensen om denna typ av åtgärder är mycket stor och endast ett fåtal objekt kan därför åtgärdas varje år.

När Trafikverket gör dessa prioriteringar har Trafikverket som grund bland annat hur många oskyddade trafikanter som behöver passera och hur många fordon som det finns på sträckan. Trafikverket försöker i första hand lägga resurser på att förbättra vid viktiga målpunkter, så som framför skolor. Trafikverket för även nära diskussioner med kommunerna om var satsningar bör ske för att uppnå bästa samhällsnytta.

Trafikverket är även generellt restriktiva med att bygga timglashållplatser då de medför en risk för farliga omkörningar.

Med vänlig hälsning,

Tomas Bergbom Planering
Trafikverket Region Väst

Se hela brevet   Svar kundbehov